05 đội thi đại diện cho 5 cụm Trường Mầm non tham 
dự hội thi GDKNS cho trẻ mầm non cấp Huyện